Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

12.05.2014 - Bezoek aan de werkzaamheden voor de herinrichting van de Maaskaden in Luik

Zoals de nieuwe voorzitter Claude Van Rooten aanstipte, zijn technische bezoeken een uitstekend middel om de Belgische spelers van de wegenbouw samen te brengen en kennis te laten delen.

Daarom organiseerde de BWV naar aanleiding van de vergaderingen van haar bestuursorganen op 12 mei jongstleden een bezoek aan de werkzaamheden voor de herinrichting van de Maaskaden in Luik. Ook de deelnemers aan het XXIIe Belgische Wegencongres, dat van 11 tot 13 september 2013 in de Vurige Stede heeft plaatsgevonden, waren voor dit bouwplaatsbezoek uitgenodigd.

Na een korte toelichting over de omvang, de doelstellingen en de uitdagingen van het project werd een zeventigtal deelnemers op de bouwplaats rondgeleid.

Het project, dat voor 40 % Europese steun geniet, past in een ruimer concept om het gebruik van de openbare ruimte in de stad te optimaliseren en Luik een nieuw gezicht te geven. Het heeft als doel:

 • de stedelijke leefomgeving te verbeteren;
 • de mobiliteit en zachte vervoerwijzen te bevorderen;
 • de druk van het autoverkeer te beperken;
 • de verkeersveiligheid te verhogen, in het bijzonder voor zachte weggebruikers;
 • de Maasoevers in de structuur van de stad te integreren;
 • de komst van de tramlijn voor te bereiden.

Daartoe moet een harmonieuze herverdeling van de openbare ruimte tussen voetgangers, fietsers en automobilisten worden doorgevoerd. Concreet wordt dit gerealiseerd door:

 • een nieuwe stadsboulevard aan te leggen, waarbij acht kruispunten worden heringericht met veilige voetgangers- en fietsoversteekplaatsen;
 • voetgangers- en fietspaden en dito routes aan te leggen;
 • een 400 m lange tunnel te bouwen;
 • de Maasoevers aantrekkelijker te maken voor voetgangers, fietsers en recreatie;
 • de straatverlichting aan te passen;
 • honderdtachtig bomen aan te planten.

De werkzaamheden vormen een grote uitdaging:

 • de bouwplaats strekt zich uit over een traject van 2,5 km;
 • er moet rekening worden gehouden met heel wat technische aspecten, evenals met verplichtingen op het vlak van veiligheid, milieu, ruimtelijke ordening, enz.;
 • de werkzaamheden moeten worden ingepast in andere lopende of toekomstige projecten zoals de vernieuwing van nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit), de inrichting van het Guilleminsplein en de bouw van de Boverieloopbrug over de Maas, van kantoren voor het ministerie van financiën en van een tramlijn.

Om die uitdagingen tot een goed einde te brengen, is voor de volgende aanpak gekozen:

 • de werkzaamheden worden tussen november 2012 en december 2014 gefaseerd uitgevoerd. Zo kan tijdens de gehele duur de mobiliteit en de toegankelijkheid worden gegarandeerd;
 • er vindt geregeld overleg plaats tussen de betrokken partijen (opdrachtgever SPW – Direction des Routes de Liège, adviesbureau, aannemer, stad Luik, politie, openbaarvervoerbedrijven SRWT en TEC, bewoners, enz.).

De BWV dankt de volgende personen die van ver of dichtbij aan dit boeiende bouwplaatsbezoek hebben meegewerkt:

 • Laurent Donato, SPW – Direction générale Routes et Bâtiments en voorzitter van het organisatiecomité van het XXIIe Belgische wegencongres in Luik in 2013;
 • Philippe Lemoine, SPW – Direction de la Gestion du Trafic routier;
 • Murielle Dossin, SPW – Service Communication;
 • Lucie Gérardy, SPW – bouwplaatsingenieur (inleidende presentatie);
 • Alain Denis, SPW – districtshoofd;
 • Frédéric Laffineur, SPW – bouwplaatscontroleur;
 • Stefaan Wauters, Betonac (Nederlandstalige rondleiding);
 • Thibaut Vandermeulen, Galère (Franstalige rondleiding);
 • José Piron en zijn ploeg, Référence Média (logistieke organisatie).

 

De presentatie van Mevr ir Lucie Gerardy in inleiding tot het werfbezoek van de herinrichting van de Maaskaden van 12.05.2014 in Luik is ook beschikbaar.

Copyright Bureau Greisch, ter beschikking gesteld door SPW – beelden BWV

Extra photo's: